home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
Opdrachtgevers


Algemene Woningbouw Vereniging, Amsterdam : Redactie en productie van de nieuwsbrief voor de bewonerskoepel.

Amsterdams Steunpunt Wonen : Eindredactie van de brochure ‘Samen voor IJburg’ over de integrale aanpak van wonen, welzijn en zorg.

Centrum Beeldende Kunst Gelderland : Voorzitten van het afsluitende debat bij de Biënnale Gelderland 2006. Veertien interviewbijdragen aan de catalogus behorend bij de Biënnale Gelderland; publicatie: Alleen denken helpt, Arnhem, Centrum Beeldende Kunst Gelderland.

Centrum voor Lokaal Bestuur PvdA : interview met de Groningse wethouder Pattje over lokaal jeugdbeleid.

Dunamis organisatie voor jeugdzorg : Verslaglegging van een conferentie over vraaggestuurd werken op 22 april 2005.

Expertisecentrum Jeugd Samenleving en Opvoeding : Opstellen van een intern visiedocument ten behoeve van de fusie van de organisaties S&O en ZOK tot het Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO), aan de hand van discussiebijeenkomsten en literatuuronderzoek.

Fontys Hogeschool Pedagogiek : Onderzoek naar de pedagogische taakverdeling tussen tweeverdieners en kinderopvang;
Evaluatie-onderzoek van een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van de basisschool, in opdracht van het Fontys opvoedkundig hulp en adviesbureau.

Kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar voorlezen in de kinderopvang en peuterspeelzaal, in opdracht van de Stichting Lezen.


Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling :Schrijven en samenstellen van een handboek over peer-education met allochtone jongeren: ‘Jeugd met een boodschap. Handleiding peermethode voor preventieactiviteiten met allochtone jongeren’.

Opstellen van een methodiek ‘intergenerationele gesprekken’ ter voorkoming van radicalisering onder Marokkaanse jongeren.Gemeente Amsterdam : Interviews voor ‘Zorgvuldig’ nieuwsbrief over jeugdzorg die de ontwikkelingen rond de vorming van Bureaus Jeugdzorg begeleidde.

:Eindredactie van het magazine ‘De Nieuwe Amsterdammer’ van het Bureau Nieuwkomers van de gemeente Amsterdam.


Gemeente Enschede : Onderzoek naar jeugd en jeugdbeleid in Enschede, resulterend in aanbevelingen voor herijking van het Enschedese jeugdbeleid in het kader van het GroteStedenBeleid, uitgevoerd samen met prof. dr. M. de Winter; interne publicatie gemeente Enschede: ‘Enschede heeft jou nodig!’.

Gemeente Rotterdam, deelname aan het projectteam Kindvriendelijke Wijken, een project van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving


GGD Amstelland - de Meerlanden : Redactie en productie van het onderzoek ‘Hoe gezond is de regio? Gezondheidspeiling 2002 GGD Amstelland - de Meerlanden’.

Jantje Beton : Dossieronderzoek voor de evaluatie van projecten voor educatie in de vrije tijd van risicokinderen en –jongeren.

NIZW : Schrijven van een notitie over het gebrek aan visie van de overheid op jeugdbeleid, aan de hand van discussiebijeenkomsten en interviews.

NUSO, Landelijke organisatie voor recreatie en speeltuinwerk : Literatuuronderzoek naar de economische waarde van buitenspelen; publicatie: ‘Het effect van buitenspelen’.

Ministerie van VWS : Samenstelling en redactie van de bundel ‘Participatief jeugdonderzoek. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek samen met kinderen en jongeren naar beleid voor de jeugd’ ism prof. dr. Micha de Winter.

Eindredactie van de rapportage ‘Jeugd en geweld. Een interdisciplinair perspectief’ van het expertiseteam Jeugd en Geweld ingesteld door het Ministerie van VWS, Commissie Jeugdonderzoek.

Schrijven van de samenvattingen van de rapporten ‘Jeugd en geweld’, ‘Risicogedrag van adolescenten’, ’Het heft in eigen handen’ en ’Maatschappelijke tweedeling & sociale cohesie’ ten behoeve van het advies ‘Vernieuwen en investeren’ voor innovatief jeugdbeleid en jeugdonderzoek.

Participatief jeugdonderzoek met vbo-jongeren naar visies van jongeren op gezin(sbeleid) en opvoeding, in samenwerking met prof. dr. M. de Winter; publicatie: ‘Jeugdig gezinsbeleid’, beleidsrapport min. VWS 1998.

Radboud Universiteit Nijmegen : Eindredactie en productie van ‘Gezin & Persoonlijkheid’ een publieksuitgave bestemd voor de respon­denten van het gelijknamige onderzoeksproject.

Stadsdeel Westerpark : Opstellen van een advies over jongerenparticipatie met behulp van jongerenpanels in stadsdeel Amsterdam-Westerpark; interne publicatie stadsdeel Westerpark: ‘Jongerenparticipatie in Westerpark’.


Stichting En Route te Rotterdam : Schrijven en samenstellen van het publieksrapport over een multicultureel jongerenproject te Rotterdam; publicatie: ‘Luchtgraffiti in Marokko’.

Stichting Jeugdinformatie Nederland : Uitvoering en verslaglegging van een participatief jeugdonderzoek samen met voortijdige schoolverlaters naar de begeleiding van voortijdige schoolver­laters in Utrecht, uitgevoerd samen met prof. dr. M. de Winter; publicatie: ‘Eén keer luisteren helpt niet’.

Stichting Nationaal Jeugddebat : Schrijven van het verslag van het Nationaal Jeugddebat 1999.

Stichting Rotterdam Verkeert : Opstellen van een onderzoeksplan voor monitoring van de uitvoering van drie pilots tbv de acceptatie van homoseksualiteit onder allochtone jongeren in het jongerenwerk.

Tandem, welzijnsorganisatie Nijmegen : Opstellen van een onderzoeksplan en –begroting voor een kwantitatief participatief jeugdonderzoek onder jongeren in Nijmegen.

Tijdschrift 0|25 : Schrijven van artikelen, reportages, interviews, boekbesprekingen.

Tijdschrift Vernieuwing : Schrijven van artikelen, reportages, interviews

Tijdschrift Woonwagennieuws : Lezersonderzoek onder woonwagenbewoners, in opdracht van de wetenschapswinkel Letteren van de Universiteit Utrecht en het blad Woonwagennieuws.

Universiteit Utrecht : Eindredactie van de eindrapportage van een onderzoek uitgevoerd door prof. dr. M. de Winter naar jeugdparticipatie onder scholieren met behulp van internetpanels.

Schrijven van de rapportage van het expertiseteam Risicogedrag van adolescenten, ingesteld door het Ministerie van VWS, Commissie Jeugdonderzoek. Het expertiseteam kwam bijeen tijdens discussiebijeenkomsten olv prof. dr. W. Meeus; publicatie: ‘Risicogedrag van adolescenten. Negen contra-intuïtieve stellingen’.

Vereniging Openbaar Onderwijs: Schrijven van een brochure over multiculturaliteit en de school vanuit de pedagogische wetenschappen op basis van discussiebijeenkomsten olv dr. Bas Levering.

[top]