home
publicaties
opdrachtgevers
onderwijs
curriculum vitae
jeugdparticipatieprojecten
contact
 
Curriculum Vitae

Marieke Kroneman
1966

Opleiding:

1996 Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, studierichting Wijsgerige en Historische Pedagogiek

1990 Faculteit Informatie en Communicatie, afdeling Boekhandel en Uitgeverij, richting redactie/productie

1985 diploma VWO-A Bisschoppelijk College Schöndeln, Roermond


Werkervaring:

Haagse Hogeschool september 2013 – heden
Docent pedagogiek en onderzoek

Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP) 2005 – 2013
Docent pedagogiek en onderzoek

Lid Kenniskring Algemene Pedagogiek FHP (2005 - 2009)

Afgerond onderzoek:

  • Onderzoek naar de pedagogische taakverdeling tussen tweeverdieners en kinderopvang.
  • Evaluatie van een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van de basisschool, in opdracht van het Fontys opvoedkundig hulp en adviesbureau.
  • Kwalitatief onderzoek naar voorlezen in de kinderopvang en peuterspeelzaal, in opdracht van de Stichting Lezen.

RVU / Educatieve omroep (2004)
Redacteur

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (2002)
Informatiemedewerker

Tijdschrift 0|25 over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid (1997-2002)
Redacteur

Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (1996 - 1997)
Organisator van de ‘Expertmeeting jeugdbeleid’ op 26 mei 1997

Universiteit Utrecht (1994 - 1995)
Eindredacteur van het emancipatietijdschrift Pandora

Onderwijs Evaluatie Rapport Universiteit Utrecht (1993 – 1995)
Redacteur

COC Amsterdam (1991-1992)
Publiciteitsmedewerker

Free lance functies:

Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling (2008) Schrijven van een methode voor intergenerationele gesprekken met als doel het tegengaan van radicalisering onder Marokkaanse jeugd

Gemeente Rotterdam (2008) Deelname aan het projectteam Kindvriendelijke Wijken, een project van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

0|25 tijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid en Vernieuwing, tijdschrift over opvoeding en onderwijs (2002 – 2007)
Schrijven van diverse artikelen

Algemene WoningbouwVereniging (te Amsterdam) (2003-2008)
Redactie en productie van de nieuwsbrief voor de bewonerskoepel

Vereniging Openbaar Onderwijs (april-juni 2007)
Schrijven van een brochure over multiculturaliteit en de school vanuit de pedagogische wetenschappen op basis van discussiebijeenkomsten olv dr. Bas Levering.

Centrum Beeldende Kunst Gelderland (november 2006)
Voorzitten van het afsluitende debat bij de Biënnale Gelderland 2006

Centrum Beeldende Kunst Gelderland (augustus 2006)
Veertien interviews met beeldend kunstenaars tbv de catalogus behorend bij de Biënnale Gelderland; publicatie: Alleen denken helpt, Arnhem, Centrum Beeldende Kunst Gelderland

Dunamis organisatie voor jeugdzorg (2005)
Verslaglegging van een conferentie over vraaggestuurd werken op 22 april 2005

Amsterdams Steunpunt Wonen (2005, 2008)
Eindredactie van de brochure ‘Samen voor IJburg’ over de integrale aanpak wonen, welzijn, zorg
Schrijven van een serie interviews ten behoeve van het jaarverslag 2007

Jantje Beton (2004)
Evaluatie-onderzoek naar de criteria voor uitvoering van projecten voor educatie in de vrijetijd bedoeld voor risicokinderen en –jongeren, uitgevoerd met financiering van Jantje Beton; interne publicatie ‘Jongleren=Levensecht leren'. Evaluatie van 23 projecten voor educatie in de vrije tijd’

Stichting Spel & Opvoedingsvoorlichting en Zuid-Hollandse Organisatie voor Kinderopvang (2004)
Opstellen van een intern visiedocument ten behoeve van de fusie van de organisaties S&O en ZOK tot het Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO), aan de hand van discussiebijeenkomsten en literatuuronderzoek

Stichting Rotterdam Verkeert (2003)
Opstellen van een onderzoeksplan voor monitoring van de uitvoering van drie pilots tbv de acceptatie van homoseksualiteit onder allochtone jongeren in het jongerenwerk

NIZW-Jeugd (2003)
Schrijven van een betoog over het gebrek aan visie van de overheid op jeugdbeleid, aan de hand van discussiebijeenkomsten en interviews; publicatie: ‘De vier grote kwesties. Knelpunten in de professionele zorg voor kinderen

Tandem, welzijnsorganisatie Nijmegen (2003)
Opstellen van een onderzoeksplan en –begroting voor een kwantitatief participatief jeugdonderzoek onder jongeren in Nijmegen

Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling (2003)
Schrijven en samenstellen van een handboek over peer-education met allochtone jongeren; publicatie: ‘Jeugd met een boodschap. Handleiding peermethode voor preventieactiviteiten met allochtone jongeren

GGD Amstelland – de Meerlanden (2003 en 2004))
Redactie en productie van het onderzoek ‘Hoe gezond is de regio? Gezondheidspeiling 2002 GGD Amstelland - de Meerlanden

Universiteit Utrecht (2003)
Eindredactie van de eindrapportage van een onderzoek uitgevoerd door prof. dr. M. de Winter naar jeugdparticipatie onder scholieren met behulp van internetpanels

Stichting En Route te Rotterdam (2002)
Schrijven en samenstellen van het publieksrapport over een multicultureel jongerenproject te Rotterdam; publicatie: ‘Luchtgraffiti in Marokko

Ministerie van VWS (2001 - 2002)
Samenstelling en redactie van de bundel ‘Participatief jeugdonderzoek. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek samen met kinderen en jongeren naar beleid voor de jeugd’ ism prof. dr. Micha de Winter

Katholieke Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht (2001)
Eindredactie en productie van ‘Gezin & Persoonlijkheid’ een publieksuitgave bestemd voor de respon­denten van het gelijknamige onderzoeksproject

Stichting Jeugdinformatie Nederland en ProgrammeringsCollege Onderzoek Jeugd (2000)
Uitvoering en verslaglegging van een participatief jeugdonderzoek samen met voortijdige schoolverlaters naar de begeleiding van voortijdige schoolver­laters in Utrecht, uitgevoerd samen met prof. dr. M. de Winter; publicatie: ‘Eén keer luisteren helpt niet

Stadsdeel Amsterdam-Westerpark (1999)
Opstellen van een advies over jongerenparticipatie met behulp van jongerenpanels in stadsdeel Amsterdam-Westerpark; interne publicatie stadsdeel Westerpark: ‘Jongerenparticipatie in Westerpark

Gemeente Amsterdam, Dienst Welzijn Amsterdam (1998-2000)
Interviews voor ‘Zorgvuldig’ nieuwsbrief over jeugdzorg die de ontwikkelingen rond de vorming van Bureaus Jeugdzorg begeleidde

Gemeente Enschede (1999) Onderzoek naar jeugd en jeugdbeleid in Enschede, resulterend in aanbevelingen voor herijking van het Enschedese jeugdbeleid in het kader van het GroteStedenBeleid, uitgevoerd samen met prof. dr. M. de Winter; interne publicatie gemeente Enschede: ‘Enschede heeft jou nodig!

Stichting Nationaal Jeugddebat (1999)
Schrijven van het verslag van het Nationaal Jeugddebat 1999

Ministerie van VWS (1999)
Eindredactie van de rapportage ‘Jeugd en geweld. Een interdisciplinair perspectief’ van het expertiseteam Jeugd en Geweld ingesteld door het Ministerie van VWS, Commissie Jeugdonderzoek. Schrijven van de samenvattingen van de rapporten ‘Jeugd en geweld’, ‘Risicogedrag van adolescenten’, ’Het heft in eigen handen’ en ’Maatschappelijke tweedeling & sociale cohesie’ ten behoeve van het advies ‘Vernieuwen en investeren’ voor innovatief jeugdbeleid en jeugdonderzoek.

Universiteit Utrecht (1999)
Schrijven van de rapportage van het expertiseteam Risicogedrag van adolescenten, ingesteld door het Ministerie van VWS, Commissie Jeugdonderzoek. Het expertiseteam kwam bijeen tijdens discussiebijeenkomsten olv prof. dr. W. Meeus; publicatie: ‘Risicogedrag van adolescenten. Negen contra-intuïtieve stellingen

Ministerie van VWS (1998)
Participatief jeugdonderzoek met vbo-jongeren naar visies van jongeren op gezin(sbeleid) en opvoeding, in samenwerking met prof. dr. M. de Winter; publicatie: ‘Jeugdig gezinsbeleid’, beleidsrapport min. VWS 1998

NUSO, Landelijke organisatie voor recreatie en speeltuinwerk (1997)
Literatuuronderzoek naar de economische waarde van buitenspelen; publicatie: ‘Het effect van buitenspelen

Gemeente Amsterdam, Dienst Welzijn Amsterdam (1996-2002)
Eindredactie over het magazine ‘De Nieuwe Amsterdammer’ van het Bureau Nieuwkomers van de gemeente Amsterdam

Tijdschrift Woonwagen­nieuws (1994)
Lezersonderzoek onder woonwagenbewoners, in opdracht van de wetenschapswinkel Letteren van de Universiteit Utrecht en het blad Woonwagennieuws

[top]